Algemene voorwaarden en privacybeleid

Verkoper

De webshop behoort toe aan Sylvia Rombaut die is gevestigd te 3400 Landen, Eén Meilaan 3, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0537390985. Het BTW nummer: BE 0537.390.985 (“Verkoper”). RPR Leuven.

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De producten zullen binnen de 2 werkdagen verzonden worden te rekenen vanaf het tijdstip dat het order werd geplaatst. Wanneer producten niet binnen de hiervoor beschreven tijdvenster verstuurd kunnen worden contacteren we de klant via het opgegeven emailadres. Foutieve of niet-doorgegeven emailadressen en/of leveringsadressen zijn voor de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de klant.

Behoudens andersluitend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Na ontvangst van de betaling worden de goederen overhandigd aan de koerierdienst.

Klanten uit België en Nederland kunnen zelf het gewenste afhaalpunt kiezen tijdens het uitchecken.
Klanten uit andere landen dan België of Nederland krijgen het pakket geleverd op het door hun opgegeven leveringsadres en bij gebrek hieraan op het factuuradres.
In geval het pakket niet binnen de door de Koerierdienst opgestelde termijnen in ontvangst wordt genomen zal het worden teruggestuurd naar het postpunt waar de verzender het binnen bracht.
De klant kan dan om een terugstorting van de betaalde som vragen. Deze zal worden teruggestort mits afhouding van de administratiekosten (€15,00). Indien de aankoopprijs minder dan € 15,00 bedraagt zal de klant een betaalverzoek ontvangen voor het nog verschuldigde bedrag van de administratiekost.
Er worden geen goederen opgestuurd via brievenpost omdat hierop geen track en trace is voorzien.

Informatie over de leveringsmogelijkheden en voor waarden vindt je HIER

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 kalenderdagen na levering van het product via het retourformulier dat u HIER vindt op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Ondergoed (BH’s, slips) wordt om hygiënische redenen enkel teruggenomen op voorwaarde dat het in de ongeopende en originele verpakking steekt.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Ecosisters dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Ecosisters of leverancier van het artikel.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Geschenkbon

Een geschenkbon ontvang je wanneer iemand anders, of jijzelf die hebt aangekocht via de website. De bon bevat dan een code en een waarde waarmee je kan betalen in de winkel. Je moet een cadeaubon niet in één keer opnemen. De eventuele restwaarde blijft geldig tot de vervaldag. De vervaldag kan je zien in je accountgegevens.
Vanaf 29-06-2022 19u30 worden er geen geschenkbonnen meer aangeboden.
De nog geldige geschenkbonnen kunnen nog steeds opgenomen worden zolang de voorraad strekt.

Coupon

Een coupon is een unieke code die wij je sturen bij bepaalde acties of wanneer je voldoende spaarpunten hebt verzameld. Een coupon moet je in één keer opnemen. Als je hem opneemt dan vervalt de eventuele restwaarde. Coupons kunnen een vervaldag hebben.

Cookie Beleid

We hebben het cookiebeleid in een aparte verklaring ondergebracht, die je kan vinden door HIER te klikken

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de beveiligde bestanden van Ecosisters, Eén Meilaan 3, 3400 Landen.
De data-uitwisseling gebeurt ten allen tijde via een veilige versleutelde verbinding (https)
Deze gegevens worden door Ecosisters verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten.
Wanneer je een reactie achterlaat op onze website dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard zolang de website blijft bestaan en tot 30 dagen na stopzetting van de handelsactiviteiten van Ecosisters. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
De gegevens die noodzakelijk zijn voor het afronden van een aankoop worden door ons bewaard vanaf het moment volgens de volgende termijnen, alle gegevens worden definitief verwijderd na de volgende periode:

 • Inactieve account : 5 jaar na aanmaak van de account
  Een inactieve account is een account waar gedurende 5 jaren niet op is ingelogd of gedurende 5 jaar geen transactie mee heeft plaatsgevonden
 • Hangend order :   2 dagen na aanmaak van het order
  Een hangend order is een bestelling die geplaatst werd maar niet werd afgerond (niet betaald).
 • Gefaald order : 1 dag na de aanmaak van het order
  Een gefaald order is een bestelling die om technische redenen niet uitgevoerd kon worden.
 • Afgebroken order : 1 dag na de aanmaak van het order
  Een afgebroken order is een order dat door de klant werd afgebroken
 • Afgerond order : deze gegevens worden blijvend bijgehouden. Enkel bij stopzetting van de handelsactiviteiten worden deze gegevens verwijderd binnen de 30 dagen na de stopzetting.
  Een afgerond order is een order dat betaald en afgeleverd is.

Voor het afronden van van betalingen en verzending zijn we verplicht om de strikt noodzakelijke gegevens door te geven aan derden zijnde het betaalplatform en het verzendbedrijf.
Bij definitieve stopzetting van de economische activiteiten van Ecosisters zullen al uw gegevens gewist worden binnen de 30 dagen, uitgesloten de gegevens die we boekhoudkundig verplicht zijn om te bewaren zoals facturen.
Data voor het maken van statistieken worden geanonimiseerd.
U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van alle gegevens die we van u bewaard hebben.

 • U kan zich daarvoor mailen naar [email protected]
 • U kan zich schriftelijk wenden tot Ecosisters, Eén Meilaan 3, 3400 Landen.
 • U kan zich uitschrijven uit onze nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken en de uitschrijving te bevestigen
 • Ecosisters zal de gegevens niet overmaken aan derden.

(Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)

Gegevensregister 

Gegevens over deelnemers aan activiteiten 
Waarvoor hou je gegevens bij? 
 • Communicatie met de deelnemers; bezorgen van uitnodigingen voor komende activiteiten. 
Wat is de rechtsgrond? 
 • Onderlinge toestemming: de deelnemers worden op de hoogte gebracht en schrijven zelf hun gegevens op. 
Welke gegevens hou je bij? 
  • Naam en voornaam 
  • Adres 
 • Contactgegevens (telefoon, gsm, mailadres) 
Waar hou je de gegevens bij? 
  • In een Excel-bestand op de computer van de Sylvia Rombaut
 • In een geschreven lijst in een gesloten schuif in de toog van de winkel
Wat doe je met de gegevens? 
  • Registreren 
 • Raadplegen 
Hoelang bewaar je de gegevens? 
 • Maximum 3 jaar 
Hoe zijn de gegevens beveiligd? 
  • Paswoord op laptop van Sylvia Rombaut
 • Paswoord op het Excelbestand met de gegevens. 

Klantenreviews

Wij hechten aan een goede service. Om die reden ontvangt u van ons een beoordelingsverzoek, nadat wij uw bestelling hebben bezorgd. Omwille van het behoud van onafhankelijkheid, verzenden wij het beoordelingsverzoek niet zelf, maar doet Cusrev  dat voor ons. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij de gegevens niet manipuleren.

Wij stellen uw feedback zeer op prijs, opdat wij onze service nog verder kunnen verbeteren. Uiteraard bent u niet verplicht om een beoordeling in te vullen. U kan er ook voor kiezen om anoniem te antwoorden. De beoordeling die u geeft, zal op de website van Cusrev worden getoond waarop de privacyverklaring van Cusrev van toepassing is.

De algemene terms and conditions van cusrev vind je HIER
De privacy policy van cusrev vind je HIER
De data protect informatie van cusrev vind je HIER

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …)

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

Onze facturen zijn betaalbaar te Eén Meilaan 3, 3400 Landen en dit ten laatste op de vervaldag. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1% per begonnen maand, vanaf de vervaldag tot op het moment van betaling. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt naast deze verwijlinterest het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 70,00 euro, dit ten titel van vooruit vastgestelde en overeengekomen schadevergoeding.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De prijzen vermeld op de website zijn in euro’s exclusief verzendkosten.
De betaling kan gebeuren op 3 manieren:

 • Met overschrijving op het Argenta-rekeningnummer BE59 9730 9165 4526 op naam van Ecosisters en met vermelding van het bestelnummer of factuurnummer.
  Met overschrijving op het KBC-rekeningnummer BE70 7350 5562 3525 op naam van Ecosisters en met vermelding van het bestelnummer of factuurnummer.
  Voor internationale betalingen
   • IBAN: BE59 9730 9165 4526 BIC: ARSPBE22
   • IBAN: BE70 7350 5562 3525 BIC:KREDBEBB
 • Via het beveiligde betalingsplatform van Mollie
  Als u met een creditcard (bvb Visa, Mastercard,…) betaalt dan worden de goederen verzonden vanaf het ogenblik dat het bedrag effectief op onze bankrekening staat. Dit kan enkele dagen duren.

Workshops en verjaardagsfeesten

De deelnameprijs voor workshops en verjaardagsfeestjes wordt op voorhand betaald, hetzij cash of elektronisch of via overschrijving. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling op onze rekening. De datum vermeld op het rekeninguittreksel van onze bank geldt hiervoor als bewijs.
Voor sommige workshops dienen we de lesgeefster en/of materiaal te betalen aan de hand van het aantal inschrijvingen. Het aantal betaalde inschrijvingen bepaald bij sommige workshops ook of hij kan doorgaan (genoeg deelnemers).
Daarom is het niet mogelijk om het inschrijvingsgeld terug te vorderen op minder dan twee weken voor de aanvang van de betreffende workshop.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting met betrekking tot transacties die geschieden zowel in België, in Nederland, als in Luxemburg is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.Eén Meilaan 

Geverifieerd door MonsterInsights